fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου / Γνωστοποίηση Προστασίας Δεδομένων
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ»

1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» και δ.τ.: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ», με έδρα τη Νέα Ιωνία, Κρήτης 72, Α.Φ.Μ.: 999081430, Αριθμός ΓΕΜΗ: 6416401000, που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της.
H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται για το σκοπό της παροχής προς εσάς υπηρεσιών υγείας. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.
Η «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» συνιστά τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με εσάς και οι σκοποί επεξεργασίας

2.1. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ σας ενημερώνει ότι το ιατρικό και διοικητικό της προσωπικό συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα που άπτονται της κατάστασης της υγείας σας, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τη λήψη του ιατρικού σας ιστορικού, κατά την προσέλευσή σας, από τις συγκαταθέσεις σε διενέργεια ιατρικών πράξεων καθώς και από τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σας ως ασθενούς, προκειμένου για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς το πρόσωπό σας, λαμβάνοντας κάθε ενδεδειγμένο και κατάλληλο μέτρο για την διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Τα δεδομένα υγείας που μας παρέχετε και επεξεργάζονται από το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις απορρήτου του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και του Νοσηλευτικού Κώδικα, ως ισχύουν.
2.2. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας για περεταίρω επεξεργασία των στοιχείων που πιθανόν έχετε ήδη μοιραστεί κατά την καταγραφή των εν γένει ιατρικών σας δεδομένων, η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ σας ενημερώνει ότι οι Οικονομικές του υπηρεσίες (Ταμείο Εξωτερικών Ασθενών, Ταμείο Εργαστηρίων, Τμήμα Υποβολών, Κεντρικό Λογιστήριο), οφείλουν να επεξεργαστούν απλά προσωπικά δεδομένα σας ( Όνομα, Επίθετο, Θεράπων Ιατρός, Ημερομηνία Εκτέλεσης εξέτασης , barcode ασθενή , Διεύθυνση, Επάγγελμα, Αριθ. Δελτίου. Ταυτότητας, Α.Μ.Κ.Α, Α.Φ.Μ., Ασφαλιστικός Φορέας, Συστήσας Ιατρός) ή και περιορισμένα δεδομένα υγείας (ενδεικτικά: είδος διαγνωστικής εξέτασης) ώστε να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό για την πληρωμή των ιατρικών υπηρεσιών που σας παρέχουμε και να ικανοποιηθεί το έννομο, επιχειρηματικό μας συμφέρον καθώς και η νόμιμη φορολογική μας υποχρέωση. Η μη παροχή εκ μέρους σας των ανωτέρω δεδομένων καθιστά αδύνατη την παροχή των ιατρικών μας υπηρεσιών και τη λήξη της μεταξύ μας σχέσης.
2.3. Ενημέρωση διαβίβασης προς δημόσιους φορείς: η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ σας ενημερώνει ότι μπορεί να διαβιβάσει (με ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα), σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσής της, απλά προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα υγείας) προς τον δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα [ΕΟΠΥΥ ή άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο] κατά συνδυασμό των καλύψεων υγείας που διαθέτετε. Για τη διαβίβαση αυτή θα ζητάμε πάντα τη συναίνεσή σας.
2.4. Ενημέρωση διαβίβασης προς ασφαλιστική εταιρεία: η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ σας ενημερώνει ότι μπορεί να διαβιβάσει (με ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα), σε εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσής της, τα ανωτέρω απαραίτητα στοιχεία, τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν εξετάσεις σας , προς την ασφαλιστική σας εταιρεία και τους Ελεγκτές αυτής, προς το σκοπό κάλυψης και αποζημίωσής σας, κατά συνδυασμό των καλύψεων υγείας που διαθέτετε.
2.5 Η ιστοσελίδα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗ είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες ενημέρωσης. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες, καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις της. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, σας ζητούμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) για την διευκόλυνσή σας.
2.6. α) Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που του παρέχονται ως εμπιστευτικές και ασφαλείς, εξασφαλίζοντας έτσι το ιδιωτικό απόρρητο. Για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού εντύπου (λ.χ. αιτήσεως ) θα σας ζητηθεί ξεχωριστά να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας.
β) Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων και την παροχή διευκόλυνσης κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αυτό παρέχει.
γ) Αν είστε ανήλικος πάνω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων χρήσης από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους.
δ) Τα δεδομένα στην περίπτωση που συγκεντρωθούν στον δικτυακό τόπο, δεν μεταφέρονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.
ε) Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ σεβόμενη το δικαίωμα πρόσβασής σας στις προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνει και διατηρεί μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρέχει το δικαίωμα ενημέρωσής σας επί των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, που μπορεί να υποβληθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Έχετε επίσης δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν ή, αν επιθυμείτε, να αναφέρετε οποιαδήποτε κακή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.
Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.
στ) Το προσωπικό της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ έχει ενημερωθεί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια της πληροφορίας. Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη, ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί ένα άριστο επίπεδο ασφαλείας, ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν, παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών.
ζ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας γνωστοποιείτε μέσω κάθε πλατφόρμας εκδήλωσης, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με υπηρεσίες μας. Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού κατόπιν αιτήματός σας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

η) Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να δηλώσετε την επιθυμία σας να διορθώσετε τα στοιχεία σας ή να ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διαγραφείτε από το newsletter μας, εφόσον επιλέξατε να το δέχεστε. Λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα διασφάλισης των δεδομένων σας, παρόλα αυτά, για την αποστολή του υλικού εμπλέκονται αναγκαστικά τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις υπηρεσίες των οποίων δεν είμαστε υπεύθυνοι.

3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και δικαιώματα σας
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ σας ενημερώνει ότι διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@iatrikipisti.gr . Στον Υ.Π.Δ. μας έχετε δικαίωμα να απευθύνετε τα νόμιμα αιτήματά σας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή του δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σας.

4. Χρόνος Τήρησης των δεδομένων σας

Σας ενημερώνουμε ότι η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ υποχρεούται να τηρεί στο Ιατρικό του Αρχείο τον Ιατρικό σας Φάκελο για δέκα (10) έτη (σε εφαρμογή νόμιμης υποχρέωσης μας με το Ν. 3418/2005), από την τελευταία σας επίσκεψη. Επίσης, στο Αρχείο μας τηρούμε και τα αμιγώς λογιστικά-φορολογικά αρχεία , που τηρούνται για 5 έτη.
Περιεχόμενο του Ιατρικού Φακέλου αποτελεί κάθε δεδομένο σχετικό με την υγεία σας καθώς και τα απλά προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παρέχει για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που τα χρονικά όρια αλλάξουν, θα σας ενημερώσουμε για κάθε αλλαγή.
Τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας για την πραγματοποίηση ραντεβού τηρούνται ασφαλή στο υπολογιστικό σύστημα μας και ενσωματώνονται στους ιατρικούς φακέλους που τηρούμε στο Αρχείο όπως παραπάνω.

5. Ειδήσεις, προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές

Θα λάβετε το newsletter μας, προσφορές και διαφημίσεις από εμάς εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ειδήσεις και εξατομικευμένες προσφορές (διαφήμιση, κουπόνια και προσφορές) και αν έχετε συμφωνήσει στην εμφάνιση ειδήσεων βάσει χρήσης κατά την διαδικασία εγγραφής ή στη συνέχεια ενεργοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί εναλλαγής μέσα στην διαδικτυακή μας σελίδα www.iatrikipisti.gr
Θα επεξεργαστούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να οργανώσουμε προωθητικές ενέργειες. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, μας εξουσιοδοτείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την προωθητική ενέργεια και να τα γνωστοποιούμε μέσω διαφορετικών μέσων όπως κοινωνικά δίκτυα. Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε θα είναι διαθέσιμοι σε εσάς οι όροι και οι προϋποθέσεις και θα σας παρέχονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR):
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε τις ειδήσεις και τις εξατομικευμένες προσφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε – όπως εύκολα κάνατε και όταν συμφωνήσατε σε αυτό – να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

6. Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης– ανάλογα με την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της.
Δικαίωμα πρόσβασης, αποκατάστασης και διαγραφής– έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε, να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο σχετικά με εσάς και, κάτω από ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
Μπορείτε να επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας έχετε το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων — υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή καθώς επίσης και να ζητήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Παράδειγμα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για την αποστολή με πρόσφορο μέσο Ιατρικού Φακέλου ή διαγνωστικών εξετάσεων σε άλλο Ιατρικό κέντρο, κλινική ή νοσοκομείο.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας — έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου:
· αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·
· πιστεύετε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα·
· δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή
· έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.
Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία – δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο.
Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή είναι:
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα
Σταθερό Τηλέφωνο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
E-mail: contact@dpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο www.iatrikipisti.gr .
Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση ταυτότητας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν η αίτησή σας είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.

7. Ασφάλεια Δεδομένων

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τους νόμους προστασίας των δεδομένων προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.
Όσα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας αποθηκεύονται με ηλεκτρονικό και φυσικό τρόπο και έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται ασφαλή.
Όταν η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ αναθέτει σε κάποιον τρίτο ως εκτελούντα την επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας) να συλλέξει ή να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, ο εν λόγω εκτελών την επεξεργασία θα επιλεγεί προσεκτικά και θα παρουσιάσει πειστικά εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και διαθέσιμων πόρων καθώς και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας εντός των προδιαγραφών του ΓΚΠΔ συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

8. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή για να συμπεριλαμβάνουμε τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.
Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω της ιστοσελίδας μας ή μπορεί να σας στείλουμε ακόμα και μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή κατά την προσέλευσή σας στο Κέντρο μας .
Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας.

9. Επικοινωνήστε μαζί μας – Ένα σημείο Επικοινωνίας για κάθε θέμα Απορρήτου

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματα σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο www.iatrikipisti.gr .

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Γνωστοποίηση ή για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iatrikipisti.gr ή στο www.iatrikipisti.gr ή στο τηλέφωνο 2102717066.

This will close in 0 seconds